Skip to Content
  •  
  •  Thuế là một lĩnh vực phức tạp không chỉ là các vấn đề về kế toán. Trong mọi giao dịch, dù đó là mua lại công ty hoặc lập tài chính dự án, đánh giá đúng những rủi ro về thuế là điều rất quan trọng để thành công. Điều này càng quan trọng hơn khi các cơ quan thuế ngày càng trở nên chặt chẽ hơn trong vấn đề thu ngân sách và thực thi pháp luật thuế.
  •  Tại Napoléon Legal, đội ngũ thuế liên ngành của chúng tôi tư vấn về tất cả các vấn đề về thuế. Nhờ nghiệp vụ của chúng tôi được mở rộng đến kế toán, luật doanh nghiệp và các lĩnh vực dịch vụ tài chính thuế, chúng tôi tự đặt mình vào vị trí quan sát cả hai phía: cơ quan pháp lý và khách hàng.
  •  Đội ngũ của chúng tôi làm việc chặt chẽ với đội ngũ doanh nghiệp, M&A và góp vốn tư nhân để xây dựng một chiến lược có lợi về thuế đối với khách hàng. Các kinh nghiệm giải quyết tranh chấp trên thực tế cũng giúp chúng tôi đại diện khách hàng sửa đổi thành công đối với các quyết định của cơ quan thuế và giúp khách hàng tiết kiệm được hàng triệu đô la.
  •  Khách hàng tại Napoléon Legal, đã được hưởng lợi ích từ các dịch vụ thuộc lĩnh vực thuế, bao gồm:
  •  Đại diện khách hàng trong các cuộc tranh chấp hoặc điều tra thuế;
  •  Sáp nhập, mua lại và cấu trúc công ty;
  •  Chuyển giá.
;