Skip to Content

 Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, chúng tôi tin tưởng sẽ tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi của quý khách trong các vấn đề sau:

 •  Đơn phương ly hôn, thuận tình ly hôn; đặc biệt hỗ trợ giải quyết ly hôn nhanh, thủ tục đơn giản;
 •  Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn;
 •  Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 •  Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
 •  Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.
 •  Tranh chấp về cấp dưỡng nuôi con;
 •  Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
 •  Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.
 •  Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.
 •  Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.
 •  Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
 •  Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.
 •  Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.
 •  Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.
 •  Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.
 •  Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.
 •  Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
 •  Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 •  Các tranh chấp, yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình.
;